Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZIDIS BVBA

Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden:

1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste 14 kalenderdagen na factuurdatum. Indien hetverschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Ook is bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag

van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 250,00. Bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever en/of klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Zo een factuur geheel of

gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft Zidis BVBA het recht verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbeding volledig is betaald en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

2. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de facturen van Zidis BVBA zullen alle gebruiksrechten uitsluitend berusten bij Zidis BVBA en dit tot op het moment van de algehele betaling.

3. Alle mediapaketten en/of mediaruimte besteld bij Zidis BVBA dienen vooraf betaald te worden, dit wil zeggen vóór de publicatie op eender welk medium. Bij elke niet tijdige betaling van een factuur met betrekking tot een mediapakket en/of mediaruimte heeft Zidis BVBA het recht om de opdracht niet te publiceren en dat zonder overleg met de opdrachtgever en/of klant. De opdrachtgever en/of klant zal in dit geval zijn factuur met

betrekking tot het desbetreffende mediapakket en/of mediaruimte verplicht en dat voor 100% van de totaalofferte moeten betalen aangezien Zidis BVBA de mediaruimte heeft gereserveerd.

4. Bij voortijdige verbreking van een opdracht door de opdrachtgever en/of klant, zullen de tot dan gepresteerde kosten aangerekend worden, met een minimum van 75% procent van de totaalofferte, met als uitzondering 100% van de totaalofferte als het over de aankoop van mediaruimte gaat of als het over een mediapakket gaat waarin mediaruimte is inbegrepen. Deze paketten en mediaruimte worden op voorhand door Zidis BVBA aangekocht en gereserveerd en zullen ten allen tijde integraal door de opdrachtgever en/of klant betaald moeten worden.

5. Als een opdrachtgever en/of klant om eender welke reden een reeds gegund project uitstelt of niet reageert op het verzoek tot goedkeuring van een productie, heeft Zidis BVBA het recht om, na verloop van 30 kalenderdagen vanaf het verzenden van een aangetekende zending, de overeenkomst te verbreken lastens de opdrachtgever en/of klant en een vergoeding te eisen zoals voorzien in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

6. Als een “video opname” en/of “foto-opdracht” op locatie niet kan doorgaan op verzoek van de opdrachtgever en/of klant omwille van het is eender welke reden zal Zidis BVBA hiervoor een forfaitaire “no shoot” kost aanrekenen van 200 euro excl. btw indien dit minder dan 48u voor de opnamedag geweten is. Een opnamedag begint om 00.00u.

7. Op offertes is te allen tijde een voorbehoud van toepassing van onvoorziene omstandigheden.

8. Opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd of bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever en/of klant. De diensten van Zidis BVBA blijven een subjectief gegeven waardoor de opdrachtgever en/of klant nooit als reden van nietbetaling van de factuur kan inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.

9. Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Zidis BVBA. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

10. Zidis BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van de opdrachtgever en/of klant. Zidis BVBA kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor inhoudelijke of vormelijke fouten die de aanleiding kunnen zijn voor schadevergoedingen, boetes, … te betalen aan derden. De opdrachtgever en/of klant is verantwoordelijk voor het eindproduct en de verspreiding ervan op de verschillende media.

11. Zidis BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg niet tot betaling van enige vergoeding worden gehouden indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen of overmacht zoals onder meer, doch niet limitatief, oorlog, natuurramp, brand, diefstal, stroompanne, beschadiging van videobanden en digitale bestanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne,

verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,…), … .

12. De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de door Zidis BVBA meegedeelde leveringsdatum is louter indicatief en kan geenszins als bindend worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de opdrachtgever en/of klant niet het recht om de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op enige vorm van schadeloosstelling.

13. De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de opdrachtgever en/of klant en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

14. De verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen volledig ten laste van de opdrachtgever en/of klant. Zidis BVBA kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever en/of klant nalaat zijn verplichtingen t.o.v. SABAM te voldoen.

15. Alle producties van Zidis BVBA vallen onder de wet op het auteursrecht. Het auteursrecht blijft ten allen tijde eigendom van Zidis BVBA.

16. De opdrachtgever en/of klant die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd. Zidis BVBA kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever en/of klant niet over de nodige rechten zou beschikken.

17. Zidis BVBA behoudt zich het recht voor alle door haar gerealiseerde producties te gebruiken ter promotie van Zidis BVBA.

18. Geleverde goederen/diensten worden niet teruggenomen, noch omgeruild.

19. Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal Zidis BVBA gemaakte opnames bewaren gedurende tien dagen na oplevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van Zidis BVBA.

20. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen m.b.t. de overeenkomst, factuur, algemene voorwaarden, … .